V2XはVehicle to everythingの略で、自動車とすべてのものが通信でつながるという概念です。自動車と自動車がつながる車車間通信などの「V2V」、ネットワークとつながる「V2N」、路車間通信などインフラとつながる「V2I」、歩行者とつながる「V2P」をすべて合わせたのが「V2X」です。自動運転ではV2X技術は極めて重要です。